Hopp til hovedinnholdet

Bevaring av norske hesteraser blir evaluert

KAS_2008_09_03 23_51_04.jpg

Foto: NIBIO.

Norsk genressurssenter deltar i en arbeidsgruppe som skal vurdere arbeidet for bevaring av de norske hesterasene. Til tross for langvarig innsats er de norske rasene fortsatt truet og antall bedekte hopper går ned for to av tre raser.

Arbeidsgruppen er nedsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og skal levere sin innstilling innen utgangen av året. Departementet har besluttet at dagens bevaringsarbeid må evalueres for å se om det er mulig å finne forbedringspunkter som kan gi en positiv og ressurseffektiv bevaring av rasene.

Gruppen som skal foreta vurderingen består av et medlem fra hver av raseorganisasjonene for de tre rasene fjordhest, nordlands-/lyngshest og dølahest, i tillegg til Norsk Hestesenter, NMBU og Norsk genressurssenter. LMD deltar i arbeidsgruppen og vil være gruppens leder. Norsk Hestesenter er tillagt ansvaret for sekretariatsfunksjonen. En innstilling av arbeidet skal leveres innen 31.12.2015.

Bedekningslister.jpgFiguren viser utviklingen i antall bedekninger registrert siden 2000. En hesterase regnes som ikke truet når det finnes fler enn 3000 avlshopper. Selv om ikke alle tilgjengelige avlshopper brukes hvert år er antallet bedekte hopper urovekkende lavt, og den nedadgående trenden er tydelig spesielt for fjordhest og dølahest.

 

Må prioriteres

Genressursutvalget for husdyr har tidligere uttrykt sterk bekymring for statusen til de nasjonale og truede hesterasene, og har anmodet LMD om å sikre at de nasjonale hesterasene prioriteres innen det nasjonale arbeidet som gjøres på hest.

Norsk Hestesenter har vist at de tar ansvar for de nasjonale rasene og Norsk genressurssenter mener at det er viktig at de fortsatt har en sentral rolle i dette arbeidet. Med den vanskelige situasjonen disse rasene er kommet i, synes det viktig at det nasjonale hestemiljøet er med på å diskutere hvordan statusen for de nasjonale hesterasene kan forbedres vesentlig. Både kompetansen og aktiviteten innen de områdene som til nå ikke har fungert optimalt må styrkes.

 

Tiltak for bærekraftig avl

Evalueringen skal blant annet ta for seg en beskrivelse av elementene i dagens bevaringsarbeid, vurdere om dagens organisering er hensiktsmessig og kartlegge kostnadene. Videre skal det beskrives og gis forslag til tiltak for det fremtidige bevaringsarbeidet innenfor samme samlede kostnadsramme som i dag.

Norsk genressurssenter ser det som positivt at en slik arbeidsgruppe er oppnevnt og håper at man i fellesskap kan finne punkter som kan være med på å snu den nedadgående trenden i antall bedekte hopper for de norske hesterasene, og samtidig få fokus på bærekraftig avl i disse små populasjonene. 


Christina Sogge_DSC_0084.jpg
Trenden i bedekningstallene for nordlandshest/lyngshest går motsatt vei enn for fjordhest og dølahest. Likevel er antallet bedekninger så lavt at det fortsatt er grunn til bekymring. Foto: Christina Sogge.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.