Hopp til hovedinnholdet

Bedre kunnskap om skog

Skog - Foto John Yngvar Larsson - NIBIO

Skog og annet trebevokst areal dekker 44 prosent av landarealet i Norge. Hedmark er det største skogfylket med 1,7 millioner hektar eller 87 dekar skog per innbygger. Drevsjø, Hedmark. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO.

Mange er opptatt av skogen og mange har meninger om den. Rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» finnes på nett og samler mye av kunnskapen om skog, næring og miljø.

- Skogspørsmål diskuteres ofte og intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog. Rapporten og nettsiden «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» er ment å gjøre noe med dette, forteller Bjørn Håvard Evjen, direktør for divisjon Skog og utmark ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Foranledningen til rapporten ble lagt gjennom stortingsmelding 9/2011 «Velkommen til bords», om landbruks- og matpolitikken, der det ble besluttet å gjøre det lettere å finne frem til skogbruks- og miljødata.

Rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge» dokumenterer utvikling og tilstand i de norske skogene, innsamlet av flere fagmiljøer, og inneholder et omfattende statistisk materiale.

- Rapporten dokumenterer historien om 100 års norsk skogforvaltning fram mot dagens bærekraftige  skogbruk, forklarer divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen.

- Og dagens skogbruk i Norge er et resultat av samarbeidet mellom en ansvarlig skognæring, en offensiv statlig skogpolitikk og sterke forskningsmiljøer som har gitt en god balansen mellom næring og miljø.

Læger - Foto John Yngvar Larsson - NIBIO
Liggende død ved er det mest vanlige livsmiljøet i skog. Grove, liggende stammer kan være levested for mange sjeldne organismer. Fra Engerdal i Hedmark. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO.

Skog er viktig – både lokalt og globalt

Skog skaper arbeidsplasser og økonomiske verdier, den gir muligheter for rekreasjon slik som turgåing, jakt og fiske og den er levested for mange arter sopp, dyr og planter. Samtidig bidrar skog med fornybare råvarer og energi, produkter som er nødvendige for overgangen til et fornybart lavkarbonsamfunn.

Skog er også viktig for å mestre globale utfordringer, slik som klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Nordlig, boreal barskog, slik som vi har i Norge, binder store mengder karbon både i røtter, stamme og greiner, men også skogsjorda binder mye karbon.

Hvordan skogen skjøttes og forvaltes påvirker derfor både hvordan vi kan løse de globale utfordringene, og hvordan et bærekraftig norsk skogbruk kan bidra til dette. Bærekraftig betyr i denne sammenheng at skogeieren og skogsentreprenørene kan drive lønnsomt både i dag og i fremtiden, at skogsindustrien kan bidra med fornybare materialer til byggebransjen, at befolkningen har tilgang til gode friluftstilbud i skog, og at det biologiske mangfold i skogene bevares.

Friluftsliv - hest - Foto Svein Skøien - NIBIO
Aktiviteter som riding, terrengsykling, skøyteturer, hundekjøring og bading foregår til dels i skog, men det er ikke mulig å spesifisere hvor mye av denne aktiviteten som faktisk foregår i skog. Foto: Svein Skøien.

Årlig oppdatering av skogens miljøtall

Rapporten og nettstedet «Bærekraftig skogbruk i Norge» består av 42 kapitler, og presenterer utvikling og status for skogen i Norge. Mange av tallene stammer fra Landsskogtakseringen ved NIBIO, og fra forskning utført av NIBIOs forskere, men også forskere og fagpersoner fra andre fag- og forvaltningsinstitusjoner er med, slik som Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå. 

Seniorrådgiver Stein M. Tomter ved NIBIO har vært redaktør for rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge». Han håper at rapporten kan være et viktig bidrag til å gjøre debatten rundt skog og skogbruk mer kunnskapsbasert.

- Målet med rapporten har vært å gjøre faktabasert kunnskap om skogen i Norge mer tilgjengelig for alle som er engasjert i debatter om forvaltning og bruk av skog, forteller Tomter.

Årets rapport kommer som egen nettside (http://skogbruk.nibio.no/). Målet er at innholdet oppdateres regelmessig, og at det evt kommer papirversjon eller PDF når det er påkrevet.

- Mye av faktakunnskapen om skog, slik som Landsskogtakseringens registreringer, sysselsettingstall og skogskjøtselstiltak, blir innrapportert årlig og kan være med i en slik nettbasert skograpport, så kan det kanskje komme en papirutgave, for eksempel hvert tredje til femte år, forklarer Tomter.

- Hovedvekten er lagt på data hvor det finnes tidsserier og mulighet for å følge utviklingen over tid, eller hvor det er potensial for å gjøre det.

Rapporten gir oversikt og informasjon over tilgjengelig kunnskap på en rekke områder innen skog og skogbruk. Noen eksempler er tilvekst og karbonbinding i norsk skog, elementer knyttet til biologisk mangfold og ulike miljøverdier, slik som mengden død ved og kantsoner, samt tall for produksjon, sysselsetting, utdanning, kompetanse, kulturminner og friluftsliv.

Fakta

Informasjon og tilgjengelig kunnskap om skog og skogbruk, klima, biologisk mangfold og ulike miljøverdier er omfattende, og kommer fra mange ulike kilder. For å gjøre slike skogbruks- og miljødata lettere tilgjengelig, har Landbruks- og matdepartementet tatt initiativ til å samle relevant dokumentasjon i en egen rapport om bærekraftig skogbruk – næring og miljø.

NIBIO har ansvaret med å gi ut den årlige rapporten om bærekraftig skogbruk, i samarbeid med i alt 34 bidragsytere fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, NHO Mat og landbruk, NIBIO, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning, NTNU Vitenskapsmuseet, Skogkurs og Statistisk sentralbyrå.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.