Personvernombudet i NIBIO

Siden NIBIO er en offentlig virksomhet, har vi opprettet et eget personvernombud. Vårt personvernombud er Camilla Baumann.

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger. En dedikert person, som både skal kunne opptre i uavhengighet og som er faglig kompetent, øker sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette komme til nytte for både virksomhet selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om. 

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelser av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt. 

Henvendelser til vårt personvernombud 

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om NIBIOs behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av NIBIO. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med personvernombudet. 

Kontakt vårt ombud Camilla Baumann, se kontaktinformasjon til venstre på siden. 

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen: 

NIBIO 
Postboks 115 
1431 Ås 

Merk konvolutten "NIBIOs personvernombud".