Plant cultivation and climate change

Plant cultivation in a changing climate entails the need of climate adaptation measures. These measures includes drainage, crop rotation, measures against soil compaction, choice of crop varieties and species and fertilization addapted to the conditions.

rustad_sørfra1_sk.jpg
Foto: Sigrun Kvernø.

 

Climate change will affect the future agricultural production in Norway. Adaptation will be necessary both for exploiting the opportunities and handle the challenges with the altered climate. Climate projections towards the end of this century shows that the climate may change significantly, but uncertainty exists regarding the magnitude of these changes. Many adaptations in the agriculture will however have a positive effect, independent of climate change.

Six agro-climatic zones are used to describe the growing conditions in different regions of Norway. The best zones are mainly found in the east-, south-west Norway and Trøndelag. This is well correlated with the areas of grain cultivation in Norway. In Buskerud county, 75 % of the current cultivated land is located in the two best climate zones. This is reflected in a varied agricultural production in the county, with  grain, vegetables, fruit and berries. In Troms county, the cultivated land is found within climate zone 4 and 5. These areas are mainly used for production of fodder.

The differences in production imply differences in vulnerability for different climate effects. The handling of surface water will be important in Buskerud, where flooding and extreme rainfall events may lead to damages on areas with annuals. Winter survival of fodder will be an important issue in Troms.

Increased focus on monitoring of floods and landslides, as well as needs for upgrading of hydrotechnical constructions, will be important in all regions. The NIBIO-report 4(75) summarizes the potential effects of climate change on agriculture in the different climate zones in Norway (Uleberg and Dalmannsdottir, 2018).

 

Publications

To document

Abstract

Klimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram mot slutten av dette århundret viser at klimaet kan endres betydelig, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt nivået på disse endringene. Det er likevel slik at mange aktuelle tilpasninger i landbrukssektoren vil ha positiv effekt uavhengig av klimaendringene. I landbruket brukes 6 agroklimatiske klimasoner for å beskrive dyrkingsforholdene i de forskjellige delene av landet. De beste sonene finnes i hovedsak på Østlandet, Sør-Vestlandet og i Trøndelag og samsvarer i stor grad med korndyrkingsområdene. I Buskerud er 75 % av dagens dyrka arealer innenfor de to beste klimasonene og dette gjenspeiles i en variert jordbruksproduksjon innen fylket, med mye korn, grønnsaker, frukt og bær. I Troms finnes det dyrka arealet innen sonene 4 og 5 og brukes i all hovedsak til produksjon av grovfôr. Forskjellene i produksjoner innebærer også noe forskjeller i sårbarhet for forskjellige klimaeffekter. For Buskerud vil handtering av overflatevann være viktig fremover. Flom og ekstreme nedbørshendelser vil ha stor potensiell skadeeffekt på arealer med ettårige vekster. For Troms vil særlig vinteroverlevelse av fôrvekster kunne bli et viktig tema fremover. Felles for fylkene er behovet for fokus på overvåking av flom og skred samt behov for oppgradering av hydrotekniske løsninger.