Hopp til hovedinnholdet

ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act’ (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway

Finished Last updated: 10.05.2020
End: dec 2014
Start: jan 2011

Ifølge internasjonale konvensjoner er spredning av fremmed frø etter naturinngrep en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Bruk av frø til økologisk restaurering i samsvar med Naturmangfoldloven forutsetter (a) kunnskap om hva som er 'stedegne' hva som er 'fremmede' arter og økotyper, (b) optimale lokalisering og gode metoder for produksjon av stedegent frø, (c) kunnskap om nøkkelfaktorer for etablering av nytt plantedekke fra stedegent frø under vanskelige forhold, og (d) og kunnskap om virkningen av frøsåing på langsiktig vegetasjonsutvikling. Helkjedeprosjektet ECONADA møter disse utfordringene gjennom fem delprosjekt.

Status Concluded
Start - end date 25.01.2011 - 31.12.2014
Project manager Trygve S. Aamlid

I delprosjekt 1 skal vi definere ti modellarter og samle inn frø og vegetativt plantemateriale av minst 20 økotyper av hver av disse artene fra hele landet. I delprosjekt 2 skal vi ved hjelp av molekylære teknikker studere genetisk variasjon og dele landet inn i biogeografiske soner for revegetering med de ulike artene. I delprosjekt 3 skal vi, sammen med lokale produsenter og nasjonale kontrollorganer, utvikle lønnsom frøproduksjon av stedegent plantemateriale, slik at dette kan bli en ny næring for norske frøavlere. I delprosjekt 4 skal vi, gjennom forsøk under kontrollerte betingelser og i felt, finne fram til nøkkelkarakterer for spiring, frøplantevekst og etablering av de vanligste artene i norske naturområder, samt kartlegge variasjon mellom og innen de utvalgte artene for disse egenskapene. I delprosjekt 5 skal vi etablere en serie forsøk for å studere vegetasjonsetableringen fra frø etter ulike typer naturinngrep. For å dokumentere de langsiktige konsekvenser av frøsåing på økologisk suksesjon vi skal vi i dette delprosjekt også gjøre en kartlegging av fyllinger og veiskåninger der vi vet hva som ble sådd for 8-40 år siden.

Bak prosjektet står fire forskingsinstitutter/universiteter/høgskoler (Bioforsk, NINA, UMB, HSF), fem offentlige forvaltningsorganer (DN, NVE, SVV, JBV, Forsvarsbygg) to nasjonale kraftselskaper (Stratkraft og E-CO Vannkraft) og bønder organisert i Norsk frøavlerlag. Forskere fra Island, Frankrike og Østerrike med komplementær kompetanse innne økologi, genetikk, og frøproduksjon vil gå inn i prosjektet som eksterne eksperter. Formidlingsplanen inneholder årlige nasjonale seminarer om økologisk restaurering etter naturinngrep, to handbøker / veiledninger på norsk (en for utbyggere og en for frøavlere), samt sju vitenskapelige artkler i internasjonale tidsskrift med referee. Pr. 1.feb. 2011 er totalbudsjettet for den fireårige prosjektperioden 2011-2014 er 10.6 mill NOK. Det arbeides for en utvidelse av antall deltagere, og dermed det finansielle grunnlag for prosjektet.