Natalia Baydakova

Senior Engineer

(+47) 977 40 741
natalia.baydakova@nibio.no

Place
Steinkjer

Visiting address
Ogndalsvegen 23, 7713 Steinkjer