Vannmiljøtiltak

Denne delen av veilederen gir informasjon om tiltak for å begrense vannforurensning i landbruksområder, og er et supplement til Direktoratgruppas Veileder for miljøtiltak i vann. Veilederen skal bidra inn i arbeidet med å gjennomføre arbeidet med vannforskriften. Veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO.

Jordbrukslandskap 1
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON
En buffersone mellom åker og vannforekomst kan være et viktig tiltak for vannmiljøet.