Karbonbinding i jord

Karbon i jord inngår som en viktig del av det globale karbonkretsløpet. Det totale innholdet av karbon i jord på bare en meters dybde er omlag to ganger større enn innholdet i atmosfæren. Oppdyrking av jord fører til karbontap både til luft og vann. Derfor er det viktig med tiltak som kan binde karbonet i jorda.

Omlegging til gras kan gi økt karbonlagring i jord, men effekten kan oppveies av karbonutslipp ved husdyrproduksjon.
Omlegging til gras kan gi økt karbonlagring i jord, men effekten kan oppveies av karbonutslipp ved husdyrproduksjon. Foto: Marianne Bechmann
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer at relative små endringer i innhold av karbon i jord kan ha betydelige effekter på CO2-innholdet i atmosfæren og det globale klimaet. Det er godt dokumentert at intensive jordbruksmetoder har ført til en reduksjon i jordkarbon og derfor ønskes det en reversering av denne trenden (dvs. økt karbonbinding i jord), som tiltak både for klima og matproduksjon. I denne rapporten er det gjort vurderinger av hvordan dette kan gjøres i Norge og hvilken klimaeffekt som kan oppnås...

Sammendrag

Fangvekster sås sammen med korn eller etter tidligkulturer for å ta opp overskudd av næringsstoffer og redusere erosjon. Fangvekster øker karboninnholdet i jorda og reduserer ugrasmengden. Fangvekster har lenge vært anerkjent som et vannmiljøtiltak, og studier tyder på at det også er et aktuelt tiltak for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.