Klimagassutslipp

I rapporten "Landbruk og klimaendringer" fra februar 2016 påpekes to hovedutfordringer for landbruket i et endret klima - hvorav den ene er "Hvordan motvirke klimaendringene gjennom utslippsreduksjon og økt opptak og lagring av karbon". I denne delen av Veilederen presenteres informasjon om klimagassutslipp fra landbruket og mulige tiltak.

PICT1891
Foto:
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. Det er sammenlignet med vurderinger gjort i rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra 2016. Effekt av tiltak, gjennomføringsgrad og forutsetninger for gjennomføring til 2030 er prioritert.

Sammendrag

Rapporten dokumenterer effekter av vannmiljøtiltak og synergier med andre miljøtema som utslipp av klimagasser, karbonbinding i jord, økosystemtjenester og klimatilpasning. Eksempler på tiltakspakker er laget for utvalgte regioner og produksjoner. Rapporten gir oversikt over kart, kalkulatorer og andre hjelpemidler som kan brukes for tiltaksplanlegging og forslag til videreutvikling. Se utvidet sammendrag.