Klimatilpasning

Tilpasninger i landbruket kan bidra til å redusere negative effekter av klimaendringer på plantevekst og vannkvalitet. Økt og mer intens nedbør, samt høyere temperaturer gir behov for tiltak som drenering, vekstskifte, valg av sorter og arter og tilpasset gjødsling. Med et endret klima vil belastningen på vannforekomstene øke, både i forbindelse med endret vannføring og økt fare for eutrofiering og tap av plantevernmidler. Samtidig øker faren for jordtap og forringelse av jorda ved utvasking og pakking.

Erosjon trøgstad 099_spektakul_INGA
Klimaendringer kan føre til økt jordtap. Foto: Inga Greipsland
KONTAKTPERSON