Vedlikehold av blomsterenga

Blomsterenga skal aldri gjødsles, og du må holde deg langt unna kjemiske ugrasmidler.

Blindern 23aug2017-slått
Slått av blomstereng på Universitetet i Oslo. Foto: Trygve S. Aamlid
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Slåttemark er en trua naturtype med status CR, kritisk trua på rødliste for naturtyper, 2018. Naturtypen har status som utvalgt naturtype, UN, gjennom Naturmangfoldloven. I 2009 fikk naturtypen egen handlingsplan der Direktoratet for Naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, samme år startet oppfølging av handlingsplanen. Oppfølgingsarbeidet pågår fortsatt over hele landet. Etter ti år er det er høsta mye kunnskap og erfaring rundt restaurering og skjøtsel av slåttemark i Norge. Miljødirektoratet ønsket å sammenstille erfaringene og kunnskapen som nå finnes om ivaretakelse av slåttemark i Norge i en praktisk veileder til daglig bruk. I denne NIBIO-rapporten er det gjort en slik sammenstilling.