Jordsmonnkartlagte kommuner i Troms

I Troms benyttes 2 % av fylkets areal til jordbruk. Nesten alt arealet benyttes til grovfôrproduksjon, men Troms produserer også en del poteter. Differansen mellom areal i AR5 og areal i drift fra søknad om produksjonstilskudd tyder på at store arealer i Troms er ute av drift, i følge denne statistikken, hele 37 %.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysning om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Tromsø 1902
Lavangen 1920
Målselv 1924