Jordsmonnkartlagte kommuner i Hedmark

Hedmark er fylket med nest størst jordbruksareal i Norge. Likevel er bare 4 % av fylkets totale areal jordbruksarealer. Også i Hedmark er grasproduksjon den største produksjonen, men Hedmark er i tillegg et av de viktigste kornfylkene våre. Hedmark har dessuten den største potetproduksjonen i landet i tillegg til betydelige grønnsaksarealer. Mange av kommunene i Hedmark er jordsmonnkartlagt.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Kongsvinger 402
Hamar 403
Ringsaker 412
Løten 415
Stange 417
Nord-Odal 418
Sør-Odal 419
Grue 423
Åsnes 425
Våler 426
Elverum 427
Åmot* 429
Stor-Elvdal* 430
Rendalen* 432
Tynset* 437
Alvdal* 438

De kommunene som er merket med stjerne, har bare fått kartlagt en liten del av jordbruksarealet.