Jordsmonnkartlagte kommuner i Aust-Agder

Bare 1,7 % av det totale arealet i Aust-Agder er jordbruksareal, i alt 144 099 dekar. Mange av jordbruksarealene ligger spredt og det er mange små arealer. Gjennomsnittlig jordstykkestørrelse i Agder er bare en fjerdedel av gjennomsnittet i Østfold. Det meste av jordbruksarealet benyttes til grovfôrproduksjon.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysning om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommunenavn

Kommune-nummer

Grimstad 904
Arendal 906
Tvedestrand* 914
Froland 919
Valle* 940

I kommuner med * er bare et begrenset areal kartlagt.