Jordsmonnkartlagte kommuner i Buskerud

Buskerud er et viktig jordbruksfylke med store variasjoner, fra intensiv poduksjon av korn, ftukt og grønt i sør til fjell-landbruk og husdyrhold i nord. 4,2 % av fylkets totale areal benyttes til jordbruk. Mange av kommunene i fylket er jordsmonnkartlagt.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysning om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Drammen 602
Kongsberg 604
Ringerike 605
Hole 612
Flå 615
Sigdal 621
Krødsherad 622
Modum 623
Øvre Eiker 624
Nedre Eiker 625
Lier 626
Røyken 627
Hurum 628
Flesberg 631
Rollag 632