Mer om jord

Ulike jordtyper har ulike egenskaper. På denne siden finner du linker til populærvitenskapelige publikasjoner som beskriver forskjellige jordegenskaper og deres betydning for avling, drenering, vekstvalg og miljø.

KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet vårt egner seg til matkornproduksjon. Klimaet er ofte en begrensende faktor for jordbruket i Norge. Likevel er den største begrensningen at vi har lite jordsmonn av god kvalitet. Kartet Begrensende egenskaper gir informasjon om den mest begrensende egenskapen ved jorda.

Sammendrag

Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer i Norge har, fra naturens side, problemer med å bli kvitt over ødig vann. Kartet Drener- ingsforhold viser hvor disse arealene er.

Sammendrag

Grøfting er en kostbar investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Kartet Årsak til dårlig drenering gir informasjon om hvorfor jordsmonnet må dreneres. Kunnskapen gjør det lettere å ta gode valg f.eks. om grøftetetthet og maskinbruk.

Til dokument

Sammendrag

Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. NIBIO har utviklet kart som viser jordbruksarealers egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene er tilgjengelige kun for Vestfold. Grønnsakskartet gjør det lettere å velge rett vekst til rett sted og areale- ne kan dermed utnyttes optimalt.

Til dokument

Sammendrag

Over en fjerdedel av alle verdens arter lever i jorda, men vi kjenner kun til en liten del av dem. Noen arter lever det meste av livet i jorda. Andre arter bruker jorda som et opp- holdssted under enkelte utviklingsstadier eller for overvintring. Jordtype og dyrkings- praksis er avgjørende for hvilke arter som vil trives på stedet.

Til dokument

Sammendrag

Organisk materiale er viktig for jordas kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper. Et passe stort innhold av organisk materiale er en viktig faktor for å fremme et e ektivt landbruk med gode avlinger.

Til dokument

Sammendrag

Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet neden- for viser hvordan teksturklassene er inndelt.