Jordsmonnkart gammel

I kartportalen Kilden finnes det en egen fane for jordsmonn. Under denne fanen kan du finne en mengde informasjon om jorda i alle jordsmonnkartlagte kommuner i Norge. Våren 2022 vil det komme en del endringer i jordsmonnkart og annen jordsmonninformasjon.

utklipp forsiden Kilden
https://kilden.nibio.no Foto:
kartlegging med feltpc og gas_sif.JPG
Er din kommune kartlagt etter detaljert eller forenklet metodikk? Forenklet metodikk ble startet opp i 2013. Foreløpig er ikke alle kartene på Kilden tilgjengelige for kommuner der kartleggingen har benyttet den forenklede metodikken. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
Ny metodikk, samme informasjon

I 1980 startet den systematiske kartleggingen av jordsmonn på dyrka mark, det nasjonale jordkartleggingsprogrammet. Ulike klassifikasjonssystemer har vært brukt, metodikken har endret seg og ny teknologi har blitt tatt i bruk. Allikevel er det i hovedsak de samme stabile egenskapene som stedfestes og dokumenteres i dag som på 1980-tallet.

Dokumentasjon av datasett for jordsmonn

Endringer av temakart fra det nasjonale jordsmonnkartleggingsprogrammet

 

NIBIOs jordsmonndatabase er snart ferdig oppdatert. Snart blir endringene synlige for alle.

Den omfattende jordsmonndatabasen inneholder informasjon fra 40 år med jordkartlegging. Oppdateringen har vært en lang og krevende prosess. En forbedret metodikk for selve jordkartlegginga er også på plass.

Vi har samtidig benyttet anledningen til å ta en kritisk gjennomgang av hvilke temakart som skal være standardkart fra jordkartlegginga. I noen tilfeller har modellene som ligger til grunn for temakartene blitt endret. Noen kart har dessuten fått nye navn og en del klassenavn er forandret.

Vi planlegger å være ferdig med omleggingen våren 2022. Da vil det foreligge standard temakart for alt jordsmonnkartlagt areal på fulldyrka og overflatedyrka jord, uavhengig av kartleggingstidspunkt og -metodikk. Oppdaterte datasett for temakartene vil også være dokumentert på Geonorge og utfyllende informasjon om hvert kart vil bli publisert lenger ned på denne siden, som temasider.

Hovedmålet med denne omleggingen er å få en framtidsrettet forvaltning av resultater fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet.  Endringene som er foretatt vil gi temakart som på en bedre måte viser relevant informasjon fra jordsmonnkartlegginga. De oppdaterte temakartene vil utgjøre et enda bedre grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i ulike sektorer og på ulike nivåer.

 

Jordsmonnkart og jordsmonndata

 
5300 kvadratkilometer av Norges jordbruksareal er jordsmonnkartlagt til nå. På grunnlag av dataene fra denne kartleggingen lages det ulike temakart. Det finnes kart over jordkvalitet, dreneringsforhold, egnethet for dyrking av ulike vekster, tekstur, jordtyper og mye mer. Kartene gjør det mulig å få kjennskap til viktige egenskaper ved jordsmonnet. Nederst på denne siden finner du beskrivelser av alle de ulike kartlagene.  Her finnes også kriteriene for de ulike klassene som jorda er delt inn i. Kartene gjøres tilgjengelige for alle på kilden.nibio.no.  Kartene gir et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger innen arealplanlegging, agronomi og miljøspørsmål.

I 2013 innførte NIBIO en ny kartleggingsmetodikk i tillegg til den detaljerte kartleggingen som ble startet opp på slutten av 1980 tallet. Metodikken ble kalt forenklet kartlegging fordi metoden var raskere. Likevel registrertes alle de vesentlige jordegenskapene i et område. Ved forenklet kartlegging var minste figurstørrelse 10 daa mens den var 4 daa for detaljert kartlegging. Hensikten var å kunne kartlegge større områder hver sesong. Da kunne man bedre imøtekomme etterspørselen etter jordsmonndata fra mange av landets kommuner.  

De områdene som er forenklet kartlagt har foreløpig ikke tilgang på like mye informasjon som de detaljert kartlagte områdene. Følgende kart finnes ikke for områder som er kartlagt med forenklet metodikk: erosjonsrisiko, dyrkingsklassekart, teksturgrupper, avsetningstype og vannlagringsevne. Flere kart vil bli tilgjengelig for disse områdene etterhvert. 

I 2017 hadde man samlet fem års erfaring med bruk av både forenklet og detaljert metodikk. Dette gjorde det mulig å kombinere det beste fra begge metodikker til èn helhetlig metodikk. Fra og med 2018 vil alle kommuner bli kartlagt med denne metodikken. Alle de ulike temakartene vil etter hvert bli gjort tilgjengelige uansett hvilken metodikk som har vært brukt.  

I tillegg til den informasjonen som finnes på Kilden, kan jordsmonndata lastes ned og benyttes i egne GIS-verktøy, eller karttjenestene kan lastes ned som WMS og gjøres tilgjengelige i egne kartløsninger. Nedenfor finner du lenker til disse nedlastingstjenestene.