INAKTIV SIST OPPDATERT: 01.11.2018
Slutt: des 2018
Start: jan 2016
Utfordringene med tett mosedekke i kulturmarkseng er ingen ny problemstilling for norske bønder. Likevel tyder undersøkelser og rapporteringer fra gårdbrukere i dag på at tett mosedekke er ei sterkt økende utfordring i slike arealer til tross for at de skjøttes.
Start- og sluttdato 01.01.2016 - 31.12.2018
Prosjektleder Bolette Bele
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold
Samarbeidspartnere Norsk Landbruksrådgiving, Landbruk Nordvest
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Sammendrag

Hvis mosemattene får utvikle seg fritt vil dette på sikt føre til at planter som er typiske for slike kulturmarker fortrenges og frøspiring hemmes.  Konvensjonelle måter for gjødsling og kalking av slike områder er vanligvis ikke tilrådelig da dette også medfører at artsmangfoldet reduseres og strukturen i enga endres.  Det er derfor behov for kunnskap om hvilke tiltak som best kan egne seg mot de slike tette mosematter.

Målsetningen for prosjektet er å teste ut ulike tiltak for bekjempelse av tette mosematter i kulturmarkseng, og undersøke hvilken effekt de ulike tiltakene har på mosedekket og det biologiske mangfoldet. 
 

Delmål:

  • Undersøke næringsstatus og pH i et utvalg kulturmarksenger
  • Teste ut praktiske tiltak og undersøke effektene på det biologiske mangfoldet
  • Øke kunnskapen om egna praktiske tiltak mot tette mosematter, og formidle råd til målgruppen
 
Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er gårdbrukere og andre sin jobber med skjøtsel av artsrike kulturmarksenger, rådgivingstjenesten og forvaltningen.

Publikasjoner i prosjektet