Skoggenetikk og biomangfold

Avdelingens kjerneområder er biologisk og genetisk mangfold, skogplanteforedling, og klimatilpasning og foryngelse av skog.

Sentrale tema og oppgaver er:

 

  • Biologisk mangfold i skog - kunnskap om arter og deres genetiske struktur og dynamikk, som er nødvendig for å utvikle gode strategier for bevaring
  • Forskning og rådgivning i forbindelse med Miljøregistrering i Skog (MiS), en viktig del av skogbrukets miljøsertifisering
  • Spredningsøkologi – forstå betydningen av invaderende arter, fragmentering av leveområder og effekten av klimaendringer på biologisk mangfold
  • Skogshistorie - naturlig og menneskeskapt påvirkning gjennom historien og betydning for skogen i dag, og i fremtiden
  • Skogplanteforedling - bedre trærnes klimatilpasning, tilvekst og kvalitet, og sikre trærnes genetiske diversitet
  • Genetiske ressurser hos trær - fremskaffe kunnskap om trærnes genetiske struktur og anvende denne i bevaring og forvaltning
  • Molekylær økologi – bruke molekylærgenetiske og genomiske metoder for å studere evolusjonære prosesser og tilpasninger
  • Epigenetikk - forstå epigenetikkens rolle i trærnes klimatilpasning, og hvilke miljøsignaler som slår den epigenetiske reguleringen av og på
  • Foryngelse - forstå mekanismer for trærnes spiring, overlevelse og vekst
  • Planteproduksjon – øke kunnskapen om kommersiell produksjon av skogplanter til skogbruksformål, og om produksjon av juletre- og pyntegrønt
 
 
skoggenetikk.jpg.jpeg
Gran som blomstrer. Foto: Arne Steffenrem / NIBIO
KONTAKTPERSON
Miljøregistrering i skog - MiS

 

  

Skoggenetikk_mia-20090901-152017-lungenever_jpg.jpg
Lungenever er vanlig i gammelskog, men finnes også i yngre skog. Foto: Michael Angeloff / NIBIO.