Samfunnsoppdrag

NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Atj-2-4.jpg
Foto: Anette Tjomsland.
Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


Hovedområder

 
De viktigste områdene er mat- og planteproduksjon, miljø, klima, kart og geodata, arealressurser, genressurser, skogbruk, og foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.
 

Instituttet skal:

 
  • levere forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet og relevans
  • være nasjonalt ledende og internasjonalt konkurransedyktig
  • levere gode beslutningsgrunnlag for forvaltning, næringsliv og samfunnet forøvrig
  • ivareta nasjonal faglig beredskap
  • bidra i utviklingen av bioøkonomien i grønn sektor