Ås - Alle bygg

NIBIOs hovedkontor ligger i Ås i Akershus, en halvtimes togtur fra Oslo. På denne siden finner du et kart med oversikt over de ulike byggene og hvor de ligger, samt lenker til mer informasjon.
 
I tillegg til kontorer, laboratorier og andre spesiallokaler er det flere forsøksfelt, lager og veksthus i Ås. NIBIO og NMBU samarbeider om felles bruk og utleie av diverse arealer og fasiliteter på Campus Ås.
 

H7.jpg
Foto: NIBIO
Høgskolevegen 7

Høgskoleveien 7 (H7)

Høgskoleveien 7 (tidligere også kjent som Fellesbyget) sto ferdig i 1958, og er senere totalrenovert i to trinn, 2004 og 2009. Odd Tandbergs store utsmykking i trappeløpet i Østfløyen er fra byggeåret. I forbindelse med renoveringen kom det også ytterligere kunstnerisk utsmykking.  Bygget er et kombinert laboratorie- og kontorbygg, med lyse og tidsmessige lokaler. Laboratoriene fyller krav til sikkerhet og har bl.a. trekkfri lufttilførsel. I flere av etasjene er det kjøle-, fryse-, kultur- og vekstrom.
 
Det er godt utbygde felleslaboratorier for mottak av urene prøver, samt kjemikalielager, mediekjøkken og vaskelabb for utstyr. I tillegg er det spesialiserte laboratorier innen:

 • Bakteriologi
 • Entomologi
 • Molekylærbiologi
 • Nematologi
 • Pesticidkjemi, og annen organisk kjemisk analyse
 • Planteklinikk
 • Plantevirologi
 • Plantepatogene sopp
 • Vevskultur
   

I bygget er det også undervisningslaboratorier og auditorium, der undervisning i plantevernfagene ved NMBU finner sted.
 
Bygningen huser i dag NIBIOs ledelse, store deler av virksomheten i Divisjon for bioteknologi og plantehelse og en avdeling tilhørende Divisjon for miljø og naturressurser.

Atj-2017 IMG_1283.JPG
Foto: Anette Tjomsland.
Høgskolevegen 8

Høgskoleveien 8 (H8)

Høgskoleveien 8 består av tre bygninger. Hovedbygget sto ferdig i 1954. Bygningen er en kombinert laboratorie- og kontorbygning. Senere er det utvidet med Nordbygget, et frittstående kombinert laboratorie-, verksted- og kontorbygg, og Østblokka.

I tillegg til laboratorier, verksteder, kontorer og møterom huser H8 bibliotek og kantine.

Bygningene i H8 huser i dag hoveddelen av Divisjon for skog og utmark samt deler av Divisjon for bioteknologi og plantehelse og Divisjon for miljø og naturressurser.

Raveien%209.jpg
Foto: Martin Olaisen
Raveien 9

Raveien 9 (R 9)

I Raveien 9, sentralt beliggende i Ås sentrum, har 80 NIBIO-ansatte sin faste kontorplass. Mesteparten av disse er ansatt i Divisjon for kart og statistikk mens resten er fordelt på Divisjon for matproduksjon og samfunn og Divisjon for virksomhetsstyring. Det drives også fremleie av kontorarealer til eksterne aktører.
 
Det er primært Divisjon for kart og statistikks fagområde innen Ressurskartlegging og geomatikk som er representert i R9. Deres faglige ansvar omfatter å drive infrastrukturen for instituttets geodata- og informasjonstjenester, samt etablere og forvalte arealressurskart (AR5), jordkartlegging, vegetasjonskartlegging og landskapsovervåking. Videre skal de også ivareta og representere landbrukets interesser i de nasjonale samarbeidsordningene for geodata: Norge digitalt, Geovekst og Norge i bilder. Dette omfatter også å yte kompetansestøtte til forvaltningen knyttet til geodata og arealinformasjon. I tillegg er Norsk genressurssenter lokalisert i R9.
 
Divisjon for matproduksjon og samfunn er representert med mesteparten av sin divisjonsstab i tillegg til noen forskere. Divisjonens hovedoppgave er å bidra med ny kunnskap for lønnsom og trygg matproduksjon, produksjon av fellesgoder samt innovasjon og verdiskaping i hele landet. Den nye kunnskapen skal være til nytte for bønder, bedrifter i verdikjeden for matproduksjon samt beslutningstakere innen politikk, forvaltning og samfunnet for øvrig.

Saghellinga2.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen
Fredrik A. Dalsvei 20

Frederik A Dahlsvei 20 (F 20)

Frederik A Dahlsvei (tidligere kalt Jordforskbygningen), eies av Stiftelsen jord- og myrundersøkelser, og disponeres for største delen av Divisjon miljø og naturressurser. Her er det også laboratorium for jord, vann, avfall og filtermedium i ulike skalaer.
 
Det er etablert et jordfysisk laboratorium som kan tilby analysetjenester på en rekke jordhydrologiske og andre fysiske egenskaper ved jord. Forskningsstasjonen disponerer laboratorier og utstyr for karakterisering av organisk materiale, analyser av C og klimagasser i jord. Vi har i tillegg laboratoriefasiliteter for studier av økotoksikologiske effekter på flere trofiske nivåer i jord, av potensielt miljø- og helseskadelige kjemikalier, inkludert nanopartikler.
 
Mye av forskningen foregår ellers ute i felt, i overvåkingsfelt, og i andre forurensningsbelastede, påvirkede eller upåvirkede lokaliteter i terrestrisk miljø. Måleteknisk gruppe er spesialisert på miljøovervåkning og grunnvannsovervåkning, tilrettelegger måleprosesser når det gjelder valg av sensorer og loggere, og sørger for automatisk eller manuell innhenting av data. Gruppen tilbyr tjenester innen vannmengdemåling med moderne sensorteknologi, vannkvalitetssensorer for bruk i felt, datalogging og datapresentasjon i web-løsninger. Måleteknisk gruppe har lang erfaring med å etablere og drifte målestasjoner og kan skreddersy løsninger tilpasset den aktuelle problemstillingen.

Atj 2017-8308.jpg
Atj 2017-8284.jpg
Biogasslaben på Vollebekk og bioraktor med alger. Foto: Anette Tjomsland.
Vollebekk

Vollebekk (V 5 og V7)

I samarbeid med NMBU driver NIBIO et nasjonalt ledende biogasslaboratorium på Vollebekk, med muligheter for å teste ut gassproduksjonspotensialet til ulike avfallsfraksjoner og -blandinger, og forske på optimalisering av forbehandlingsmetoder og prosessparametere.
 
Biogasslaboratoriet er tett integrert i mange av forskningsaktivitetene på Campus Ås, for eksempel knyttet til gjødsling og jordkvalitet, miljø og klima, bioenergi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk avfall og mattrygghet, tekniske landbruksfag, plantehelse, og flere andre.
 
I tilknytning til biogasslaboratoriet er det også et mikroalgelaboratorium for utnyttelse av mikroalger, både for produksjon av bioenergi i form av hydrogen og til produksjon av andre verdifulle stoffer ved bruk av stressbiologi og syntetisk biologi. Bruk av molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering er en viktig del av denne virksomheten.

NIBIO Ås

Temperatur i vekstsesongen april – september (1993-2014): 12,0 °C

Nedbør i vekstsesongen april –september (1995-2013): 575 mm

Årsnedbør (NMBU, 2000-2014): 940 mm

Årsnedbør normal (1961-1990): 785 mm

Middel årstemperatur (1993-2014): 6,2 °C

Vekstdøgn (>=5 °C) (1993-2014): 195

Hogsmark

Hogsmark er et gårdsbruk vest i Ås kommune. Gården har siden 1959 vært drevet som forsøksareal av tidligere NISK, Skogforsk, Skog og Landskap og nå NIBIO til forskning innen genetikk og planteforedling.

Totalt areal er ca. 200 da., og på tunet står det fem bygninger og veksthus. Hovedbygningen leies ut til ansatte ved NIBIO. Låven er innredet med et lite verkstedrom, et rom for klenging av kongler, og fire garasjeplasser for traktorer etc. Et gammelt fjøs/grisehus og stabbur brukes som lager. Veksthuset ble oppgradert og tilbygget et kjølelager på ca 20 kvm på 1990-tallet. Veksthuset brukes i dag til dyrking av planter av avdeling Skoggenetikk og biomangfold. En stor plasthall brukes som lager. Det er nært samarbeid med Skogforsøksverket om bruken av Hoxmark.


Kirkejordet

NIBIO disponerer lokaler og utearealer som leies av Senter for Klimaregulert forskning ved NMBU. En stor del av de leide lokalene brukes til lager og garasje. I tillegg er det et potet- og grovlaboratorium til vask og bearbeiding av planteprøver, samt et kornlaboratorium for prøvebehandling. Videre ligger lageret for oppbevaring, veiing, håndtering og destruksjon av plantevernmidler på Kirkejordet.