Ås - Bygg R9

I Raveien 9, sentralt beliggende i Ås sentrum, har 80 NIBIO-ansatte sin faste kontorplass. Mesteparten av disse er ansatt i Divisjonfor kart og statistikk mens resten er fordelt på Divisjon for matproduksjon og samfunn og Divisjon for virksomhetsstyring. Det drives også fremleie av kontorarealer til eksterne aktører.

 

Det er primært Divisjon for kart og statistikks fagområde innen Ressurskartlegging og geomatikk som er representert i R9. Deres faglige ansvar omfatter å drive infrastrukturen for instituttets geodata- og informasjonstjenester, samt etablere og forvalte arealressurskart (AR5), jordkartlegging, vegetasjonskartlegging og landskapsovervåking. Videre skal de også ivareta og representere landbrukets interesser i de nasjonale samarbeidsordningene for geodata: Norge digitalt, Geovekst og Norge i bilder. Dette omfatter også å yte kompetansestøtte til forvaltningen knyttet til geodata og arealinformasjon. I tillegg er Norsk genressurssenter lokalisert i R9.

 

Divisjon for matproduksjon og samfunn er representert med mesteparten av sin divisjonsstab i tillegg til noen forskere. Divisjonens hovedoppgave er å bidra med ny kunnskap for lønnsom og trygg matproduksjon, produksjon av fellesgoder samt innovasjon og verdiskaping i hele landet. Den nye kunnskapen skal være til nytte for bønder, bedrifter i verdikjeden for matproduksjon samt beslutningstakere innen politikk, forvaltning og samfunnet for øvrig.