Hopp til hovedinnholdet

Division of Environment and Natural Resources

Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG emissions (PEATIMPROVE)

Photo: Synnøve Rivedal
Active Last updated: 31.08.2023
End: mar 2025
Start: apr 2021

PEATIMPROVE sitt hovudmål er å forstå korleis drenering og hydrologi påverkar forholda for jordbruksdrift, karbontap og utslepp av klimagassar, og å tilrå metodar som reduserer klimaavtrykket frå grovfôrproduksjon på myrjord.

Status Active
Start - end date 01.04.2021 - 31.03.2025
Project manager Bjørn Kløve
Division Division of Environment and Natural Resources
Department Hydrology and Water Environment
Total budget 16 mill. NOK
Funding source Forskningsrådet (Research Council of Norway)

Myrjord er ein viktig ressurs, særleg i grovfôrproduksjonen på Vestlandet og i Nord Norge. Ein del eigenskapar ved myrjord er positive for jordbruksdrift, slik som høgt innhald av plantetilgjengeleg vatn, men andre eigenskapar er utfordrande. Myrjord er vanskeleg å drenere, blir lett vassmetta, er utsett for jordpakking, overvintringsskader og låge avlingar, i tillegg til myrsynking og utslepp av klimagassar. Ved fornying av dreneringssystema på allereie dyrka myrjord trengst alternative metodar for å redusere klimagassutslepp og oppretthalde lokal fôrproduksjon i eit våtare klima.

PEATIMPROVE sitt hovudmål er å betre forholda for jordbruksdrift på myrjord på same tid som klimagassutsleppa blir reduserte. I prosjektet skal ein studere ulike dreneringsmetodar, og spesielt omgraving som ein lovande metode for å beskytte myrjord mot nedbryting og legge til rette for effektiv produksjon.

Hovudfeltforsøket blir i Fræna i Møre og Romsdal, men det er også planlagt feltaktivitet i Sortland (Nordland), Pasvik (Finnmark) og Våler (Innlandet) for å fange opp variasjon i klima, hydrologi og planteproduksjon. Hydrologiske målingar, klimagassmålingar, avlingsregistrering og kalkulering av lønnsemd og verdiskaping inngår.

PEATIMPROVE vil oppdatere statistikk over myrjord i jordbruksdrift og estimere storleiken på myrjordsareal som er eigna for omgraving. Modellar for dette vil bli utvikla og testa i utvalgte kommunar.

Resultata frå klassifiseringsmodellar og kartlegging i felt skal kombinerast med klimagassmålingar frå feltforsøk. Med ein slik kombinasjon av data kan ein anslå samla effekt av omgraving på nasjonalt nivå, samanlikna med bruk av andre dreneringsmetodar.

Formidling av resultat til næring og forvalting er ein viktig del av prosjektet. Prosjektet er eit samarbeid mellom NIBIO (prosjektleiar), NMBU, NORSØK, NLR og TINE SA (NO), Universitetet i Oulu, Luke (FI) og National University of Ireland (IE). PEATIMPROVE har brei økonomisk medfinansiering frå fylkeskommunar og ulike næringsaktørar.