Stig Strandli Gezelius

Forsker

(+47) 310 09 618
stig.gezelius@nibio.no

Sted
Oslo

Besøksadresse
Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo

Sammendrag

Hvilke oppfatninger og holdninger har husdyrprodusenter til dyrevelferd, lovverk og tilsyn? Vi besvarer spørsmålet ved hjelp av data fra kvalitative intervjuer og en omfattende spørreundersøkelse blant norske husdyrprodusenter. Dataene viser at styringssystemet og dyrevelferdslovens formål har gjennomgående støtte i næringen. Å følge lovverket anses i stor grad som en moralsk plikt blant produsentene. Produsentene aksepterer tilsyn og mener Mattilsynet fyller en nødvendig oppgave. De opplever at inspektører flest opptrer på en akseptabel måte. De fleste produsentene har betydelig grad av tillit til Mattilsynet som etat. Samtidig finnes varierende oppfatninger av hva god dyrevelferd er, og negative opplevelser av tilsynet er ikke uvanlige. Tilsynets maktbruk oppleves i en del tilfeller som uforholdsmessig og lite enhetlig. God mellommenneskelig samhandling ved stedlig tilsyn fremstår som en nøkkel til en god relasjon mellom næring og tilsyn. Dataene understøtter argumentet om at veiledning kan spille en viktig rolle i effektiv iverksetting av lovverket.

Til dokument

Sammendrag

Actors who seek to restrict scientists’ academic freedom often believe they have legitimate reasons for doing so, and this belief often relies on misunderstandings regarding the nature and rationale of freedom in science. This chapter explains principles of freedom in science, why these principles matter, and how they can be protected when interests conflict. The authors distinguish between four freedoms in science: freedom of subject, freedom of source, freedom of interpretation, and freedom of speech. These freedoms each serve their scientific purpose and are – each to their own degree – important to the legitimacy of science. The authors argue that the freedoms of interpretation and speech, especially, must be absolute in science. This chapter delves particularly into the freedom of speech, because interested parties frequently attack this freedom when they fight over knowledge presented to the public. The authors draw on their experiences from the Norwegian scientific community to exemplify how problems of academic freedom may arise and eventually be solved.

Til dokument

Sammendrag

In this introduction to the special issue on inclusive innovation in the bioeconomy, the authors highlight inclusive innovation’s significance to economies that provide the vital resources of food, water, and energy. Innovation in the bioeconomy raises questions of environmental sustainability, human survival, social justice, and human rights. This article thus emphasizes, especially, the roles that institutions play regarding innovation in the bioeconomy. The authors suggest that inclusive innovation be defined as new ways of improving the lives of the most needy. They outline research implications of this definition, and relate these implications to debates about the modes and ethics of innovation. They argue that innovation systems’ design affects these systems’ potential for inclusiveness as well as their value premises. Finally, the contributions to this special issue are introduced and discussed in light of the special issue’s overall purpose and framework.

Til dokument

Sammendrag

Innovation policies’ normative foundations have been little discussed in the academic literature, despite these foundations’ impact on the priorities and consequences of innovation. Especially, the aim of sustainable development calls for discussion about innovation’s normative foundations. This article discusses ethical principles drawn from ideas about Triple Bottom Line (TBL) accounting, human rights, and the New Sussex Manifesto. It discusses implications that these ethical principles have for innovation systems design and for innovation policies. Based on that discussion, the authors outline a principle of a human rights-based TBL in innovation. This principle implies that innovation systems, especially those involving vital resources, should look beyond science, technology, and competitiveness, and consider the needs and rights of those whose livelihoods depend on the resources in question. The article concludes with a set of general principles for the design of innovation systems in natural resource-based economies.

Til dokument

Sammendrag

Næringsanalysen har bakgrunn i etableringen av Regionalpark Haldenkanalen. Formålet med Regionalpark-initiativet er å styrke bosettingen gjennom å tilrettelegge for utnyttelse av lokale - primært natur- og kulturbaserte - ressurser til næringsvirksomhet og til fremme av livskvalitet og lokal identitet. Dette fokus har bidratt til at næringsanalysen også omfatter utfordringer og muligheter i tilknytning til bostedsutvikling. I næringsanalysen har vi kartlagt kunnskap, behov og ideer blant aktører i regionalparken på ulike måter. I kartleggingen har vi tatt utgangspunkt i eksisterende styrker og svakheter, samt fremtidige muligheter og trusler for næringsliv og for bostedsutvikling. Kartleggingen har resultert i noen forslag til tiltak og strategier for ulike områder. Endelig er det gitt forslag til hvordan en plattform for kommunikasjon og samarbeid på lang sikt kan bygges opp. Vi har benyttet SWOT-analyse for å se hvilke styrker og svakheter, muligheter og utfordringer regionen har. Her kan for eksempel nevnes det unike kulturlandskapet med det kanaliserte vassdraget og slusene Brekke og Strømsfoss som ikke kan «kopieres» av andre. Dette er styrker som regionen kan utnytte til «Smart spesialisering». For eksempel ved å kapitalisere på «produktet» kulturlandskap og vassdraget ved å øke antall timer turistene oppholder seg i regionen og tilby et større antall produkter/tjenester som turistene kan bruke og/eller kjøpe. Her kan bl.a. Fredriksten festning være «et fyrtårn» som utnyttes som en kanal for å «sluse» turister til flere steder i regionen, og i løpet av hele året. Beliggenheten i grenseland med både en unik historie (aktive historielag) og med nærhet til Sverige med mange gjennomreisende er en styrke som kan utnyttes ved for eksempel å inngå samarbeid med svenske kommuner og næringsliv og ved å få på plass «stoppeffekter» på E18 i form av rasteplasser og avkjørsler som «sluser» reisende inn i regionen. Her kan de så tilbys kulturelle opplevelser med historisk vri, lokale matopplevelser og «villmarks-safari» i skogsområder. Årlig besøker 300 000 mennesker attraksjoner i Halden og på Fredriksten festning. Halvparten av all landbasert trafikk inn i Norge går over Svinesund. Det dreier seg om 20 000 personer i døgnet i juli og 16–17 000 personer ellers i året. Ved at regionalparken inngår samarbeid med reiselivsaktørene i Halden og tilbyr opplevelses-pakker hvor f. eks. besøk på konserter eller andre arrangementer sys sammen med tur til nedre deler av Haldenkanalen, er mulighetene gode for å øke antall besøkende inn i Regionalparken. SWOT-analysen og datamaterialet for øvrig har resultert i at vi foreslår strategier og tiltak innen følgende områder:  Reiseliv og opplevelsesnæringer  Primærnæringer/landbruk  Næringslivet for øvrig  Kunnskapsmiljøer  Bostedskvalitet og-utvikling  Infrastruktur  Identitetsbygging  Utfordringer for kommunal og offentlig organisering og tilrettelegging  Potensialet til Fredriksten festning  Utviklingen av en plattform til samarbeid i regionen Strategiene må leses og analyseres i sammenheng da mange av områdene overlapper hverandre.