Annette Anda

Førstekonsulent

(+47) 901 60 115
annette.anda@nibio.no

Sted
Særheim

Besøksadresse
Postvegen 213, NO-4353 Klepp stasjon

Til dokument

Sammendrag

Preliminary results on aroma profiles (GC-MS) related to storage conditions (temperature, time and packaging atmosphere) are presented. The vegetables used in the experiments were rutabaga, carrot and turnip, which were peeled and cut before packaging, and stored at two different temperatures. O2 and CO2 concentrations in the packaging atmosphere were measured during the storage period to calculate the respiration rates of the produce. Cubed carrot showed a higher respiration rate than cubed turnip and rutabaga. Samples for analysis of volatiles were taken after 0 and 7 or 10 days. This type of analysis could be used as a complement to sensory analysis.

Sammendrag

The prevalence of Fusarium dry rot in potatoes produced in Norway was investigated in a survey for three consecutive years in the period 2010 to 2012. A total of 238 samples (comprising 23,800 tubers) were collected, representing different cultivars and production regions in Norway. Fusarium spp. were detected in 47% of the samples, with one to three species per sample. In total, 718 isolates of Fusarium spp. were recovered and identified to seven species. The most commonly isolated species was Fusarium coeruleum, comprising 59.6% of the total Fusarium isolates and found in 17.2% of the collected samples, followed by Fusarium avenaceum (27.2% of the isolates and found in 27.7% of the samples). Fusarium sambucinum was the third most prevalent species (6.4% in 8.8% of the samples) and Fusarium culmorum the fourth (5.2% in 6.3% of the samples). Less prevalent species included Fusarium cerealis, Fusarium graminearum, and Fusarium equiseti (<1% in 0.4 to 1.3% of the samples). F. coeruleum was the most prevalent species in northern and southwestern Norway, whereas F. avenaceum was dominating in eastern Norway. The potato cultivars Berber and Rutt were susceptible to all Fusarium spp. A new TaqMan real-time PCR assay specific for F. coeruleum was developed, which successfully identified Norwegian isolates. This and other previously developed real-time PCR assays targeting different Fusarium species were evaluated for their ability to detect latent infections in potatoes at harvest. This study provides new information on the current occurrence of different Fusarium species causing Fusarium dry rot in potatoes in Europe including areas far into the arctic in the north of Norway.

Til dokument

Sammendrag

A glasshouse experiment was carried out with the aim of quantifying the relative contribution of seed- and soil-borne inoculum of three Fusarium spp. (F. coeruleum, F. sambucinum and F. avenaceum) in causing dry rot in two potato cultivars, Asterix and Saturna. Different concentrations of inoculum; control (water only), low (102 conidia ml−1) and high (105 conidia ml−1) were used to inoculate seed and infest soil and disease severity on progeny tubers was subsequently assessed following an 8-week post-harvest storage period. Overall, F. sambucinum caused significantly (P < 0.05) larger rots than F. avenaceum, with the severity of rots caused by F. coeruleum being intermediate, and disease severity was greater in cv. Asterix than cv. Saturna (P < 0.01). None of the seed inoculation treatments resulted in dry rot development on progeny tubers. In contrast, soil infested with Fusarium species resulted in significantly more severe tuber rots on progeny tubers compared with controls (P < 0.01). Soil infested with F. sambucinum (low and high levels) resulted in significantly more severe rots than control treatments (P < 0.001), whilst only high levels of F. avenaceum soil inoculum increased the severity of tuber rots compared with control treatments (P < 0.05). Increased disease severity observed as a result of the addition of inoculum of F. coeruleum to soil was not significant.

Sammendrag

Initial sources of inoculum of Phytophthora infestans were investigated in ten potato fields with early outbreaks of potato late blight. Infected plant samples and isolates from these fields were examined with respect to mating type prevalence, fungicide resistance and genotypes based on microsatellites A high proportion (91 %) of the isolates recovered were of mating type A1. However, both mating types were found in 3 of 9 fields with more than one isolate recovered, and sometimes both mating types were found on the same plant. Most of the isolates recovered from fields treated with metalaxyl-M prior to sampling had reduced sensitivity or were resistant to metalaxyl-M, and most of the isolates recovered form fields without metalaxyl treatment were sensitive. The isolates recovered from fields treated with propamocarb prior to sampling had a higher frequency of reduced sensitivity to propamocarb than isolates from fields without propamocarb treatment. We found that most plants contained more than one P. infestans SSR-genotype. Clustering analysis of the infected samples revealed that most samples clustered together according to fields. By combining information from P. infestans isolates and DNA extracts from the leaf lesions we found examples of both mating type A1 and A2 having the same multilocus genotype. This result indicates that both of these genotypes have a common ancestor, hence the inoculum originates from oospores. Although this a minor study of only 10 fields with a limited amount of isolates and plant samples, the results indicate oospores in the soil is an inoculum source. Hence the forecasting model to predict outbreaks of potato late blight should be modified to include this.

Sammendrag

A survey of the prevalence of skin blemish diseases in potatoes after the growing seasons of 2008 and 2009 was carried out on 247 potato lots representing different cultivars and production regions in Norway. The results showed the presence of silver scurf (Helminthosporium solani) in all lots. Skin spot (Polyscytalum pustulans) and black scurf (Rhizoctonia solani) were found in 80% of the lots, and black dot (Colletotrichum coccodes) and common scab caused by Streptomyces spp. were present in 50–70%. Also, powdery scab (Spongospora subterranea) occurred in 65–80% of the lots, and root-lesion nematodes (Pratylenchus spp.) were detected in 60% of the sub-samples that exhibited symptoms of common scab.

Sammendrag

Gjennom prosjektet "Sikker og miljøvennlig bekjempelse av bladskimmel i løk, salat og agurk i Norge" har vi i perioden 2006 til 2009 hatt som hovedmål å få til effektiv og miljøvennlig bekjempelse av bladskimmel ved å utvikle varslingsstrategier for disse sjukdommene. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Forskningsmidler over Jordbruksavtalen og dyrkermiljøene for isbergsalat, vårløk, kepaløk og frilandsagurk. Forekomst av bladskimmel er vanskelig å forutse og varierer fra år til år, både i utbredelse og tidspunkt for når angrepene oppstår. Problemene med bladskimmel er størst på ettersommeren og vanligst forekommende i områder med intensiv produksjon. Relativt små angrep av bladskimmel kan medføre store tap i kulturer hvor bladene utgjør en viktig del av avlingen, som i salat og vårløk. I agurk og kepaløk kan angrep av bladskimmel medføre at bladene visner, og dermed føre til store avlingstap. Bladskimmel forårsakes av sopplignende organismer som er svært vertsspesifikke og sjelden smitter mellom ulike plantefamilier. Alle arter av bladskimmel produserer ukjønna sporer som spres i lufta. Vi har vist i forsøk at sporer fra salat- og agurkbladskimmel har ulik evne til å overleve i luft. Etter tre timers eksponering i sol var alle sporene fra salatbladskimmel drept, mens sporene kunne overleve ca ett døgn i skygge. Sporer fra agurkbladskimmel overlevde ca ett døgn i sol, mens sporene kunne overleve i flere døgn i skyggen. Det er derfor sannsynlig at levedyktige sporer av agurkbladskimmel kan spres i luft over lange avstander. De fleste arter av bladskimmel kan også danne hvilesporer som kan overleve flere år i jorda. Slike hvilesporer har trolig liten betydning som smittekilde for agurkbladskimmel i Norge, mens det er mer usikkert hvor viktig dette er i løk. I salat anses hvilesporer å være av større betydning. Vekstskifte bør derfor utgjøre en viktig del av bekjempelsesstrategien mot bladskimmel. Bladskimmel har en svært god tilpasningsevne både når det gjelder å bryte resistens i vertplanter og ved å utvikle resistens mot kjemiske preparater. Det vil derfor være viktig å begrense angrep av bladskimmel samtidig som unødvendig bruk av kjemiske preparater unngås. En rekke feltforsøk med utprøving av fungicider mot bladskimmel er gjennomført av Norsk landbruksrådgiving hos lokale produsenter, og flere av de prøvde midlene hadde god effekt mot bladskimmel i salat, vårløk og agurk. Det er imidlertid påvist en tydelig tendens til redusert effekt av Aliette 80 WG og det plantestyrkende preparatet Resistim i enkelte isolater av salatbladskimmel, noe som indikerer at resistensproblemer er i ferd med å oppstå. Flere varslingsmodeller for salatbladskimmel og løkbladskimmel er testet i prosjektperioden, og to modeller er nå tilgjengelige i VIPS (http://www.vips-landbruk.no/). Varsling av bladskimmel er basert på å forutse perioder med klimatiske forhold som er gunstige for sporulering og infeksjon av patogenet. Varslingsmodellene kan brukes til å vurdere når en bør intensivere overvåking av felt med hensyn på angrep av bladskimmel, og til å bestemme når og hvor ofte det vil være behov for å sprøyte mot bladskimmel. For agurkbladskimmel finnes det ikke noen aktuell modell, men for denne sjukdommen vil overvåkning av når smitten først kommer inn i et område med agurkproduksjon være mer hensiktsmessig enn å bruke en varslingsmodell til å vurdere sprøytetidspunkt. Ved bruk av sporefeller som suger inn luft kan eventuell luftbåren smitte fanges og identifiseres ved bruk av PCR. I flere tilfeller har det lykkes å påvise DNA fra agurkbladskimmel i sporefellene før sjukdommen ble påvist i felt.

Sammendrag

Bioforsk had the pleasure of hosting the Nordic Baltic Potato Tuber-Disease Workshop 2011 (PTDW 2011) at Hamar, Norway 16-18 November 2011. The workshop was mainly aimed at potato advisors, including the potato industry, and scientists from the Nordic and Baltic countries. In addition, we also had participants that are plant breeders, students, and and other people interested in potato quality. In total there were about 60 participants at the workshop from the Nordic countries, UK, Switzerland, USA and China. This Workshop was an activity in Bioforsk project: “Improved potato quality by reduced skin blemish diseases (scab and scurf) in Norwegian potato production” (2008-2012). This project was financed by grants from the Research Council of Norway, the Foundation for Research Levy on Agricultural Products, the Agricultural Agreement Research Fund, and Norwegian potato growers and food industries; Gartnerhallen, Bama, ICA-Norge, NF-Grønt, KiMs and Maarud. The foreign experts attached to this project, Alison Lees (UK), Leslie Wanner (USA) and Jari Valkonen (Finland), were contributors in the workshop. In addition invited speakers were Lv Dianqiu from China and Ueli Merz from Switzerland. The workshop had 5 different sections, in which the 3 first had presentations from the project: 1. Occurrence of skin blemish diseases in the Nordic and Baltic countries 2. Diagnosis and biology of different skin blemish pathogens 3. Control of skin blemish diseases 4. Research activities on other potato tuber diseases in Nordic and Baltic countries 5. Future challenges In the table of contents, the abstracts are presented in the same order as found in the program. The scientific workshop committee consisted of Jari Valkonen (Finland), Björn Andersson (Sweden), Bent J. Nielsen (Denmark) and Arne Hermansen (Norway).

Sammendrag

En forbedret tørråtevarslingsmodell er utviklet basert på forsøk med sporefelle og fangstplanter. Modellen beregner risikoen for sporeproduksjon med påfølgende sporespredning, overlevelse og infeksjon ut fra klimadata på timebasis, forutsatt at det er tørråtesmitte i området.

Sammendrag

Fungicidresistens har fått økt aktualitet på grunn av tilgang på relativt få fungicider i flere kulturer. I tillegg har flere av de nyere fungicidene et iboende potensial for at skadegjørerne lett kan utvikle resistens overfor disse. Kartlegging av problemene og riktige bekjempelsesstrategier er nødvendig.

Sammendrag

Norwegian field production of lettuce has increased considerably since the early 1990s. Disease problems rarely required fungicide applications before 1996, when lettuce downy mildew (Bremia lactucae) caused severe losses. From 2002 to 2004, surveys were conducted to identify fungal diseases in Buskerud, Vestfold and Ostfold counties in the south-east and Rogaland County in the south-west, representing the main lettuce production regions of Norway. The distribution and incidence of B. lactucae was highly variable, but this pathogen was the most important due to the destructive nature of uncontrolled epidemics. Septoria lactucae caused severe damage, but was found in only one field. Sclerotinia sclerotiorum was the most widespread pathogen, found in 32% of the fields, but usually affecting less than 10% of the plants. Pythium tracheiphilum was reported from 33% of the fields in south-east Norway, but was not found in the south-west. Disease incidence was usually less than 5%, and a disease incidence of more than 10% was reported in one field only. Other pathogens of potential economic importance in Norwegian lettuce fields are Alternaria spp., Botrytis cinerea and Rhizoctonia solani, although they were sporadically distributed in relatively few fields in this survey.

Sammendrag

Potettørråte ble i 2006 et langt større problem for mange dyrkere på Østlandet enn det en kunne forvente ut fra klima i juli. Feltforsøk i ulike områder av landet viste at både sprøyting etter ulike varsler og ved faste intervall med dynamiske doser er aktuelle strategier.

Sammendrag

I to års forsøk med beising av settepoteter med ulik smittegrad av svartskurvsoppen har beising bare ført til litt raskere spiring, og ingen sikre effekter på avlingsmengde og tørrstoff. Settepoteter med lavt smittenivå av svartskurv spirte raskest. Mengden svartskurv-sklerotier på knollene ble litt redusert ved beising, men frekvens av knoller med svartskurv-sklerotier ble ikke redusert. Det ble ikke sikre forskjeller i virkning av beisemidlene eller påføringsmetodene på avling eller kvalitet.

Sammendrag

Forebyggende tiltak mot salatbladskimmel bør følges hele sesongen, mens kjemiske tiltak er aktuelle når værforholdene er gunstige for infeksjon og det er fare for smitte. Det har vist seg å være svært varierende når og hvor første angrep av salatbladskimmel oppstår. Overvåk derfor feltene nøye og sett i gang tiltak allerede ved begynnende svake angrep.

Sammendrag

Bladskimmel er et av de viktigste problemene i produksjonen av mange grønnsakskulturer på friland. Gunstige forhold for spredning og utvikling av bladskimmel kan varsles, og dermed bidra til å optimalisere bruken av fungicider mot denne sjukdommen.

Til dokument

Sammendrag

The western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), is a highly polyphagous species with a host range including over 250 species of herbaceous and woody plants belonging to 62 families. F. occidentalis originates in western USA but has spread, since 1970, into many countries in Asia, Africa, Central and South America, Europe and Oceania. In southern regions of Europe the pest is found outdoors attacking the flowers of a number of host plants. In northern European countries it is a pest mainly in protected crops (i.e. glasshouses) attacking a number of ornamentals and vegetables. F. occidentalis is a vector of Tomato spotted wilt virus (TSWV) and several other viruses. Both these organisms are regulated as quarantine pests in the EPPO region (European and Mediterranean Plant Protection Organization). The first report of F. occidentalis in Norway was in 1986 and it spread very quickly within greenhouse environments. In 1987 the species was added to the A-list (quarantine pests with zero-tolerance on import to Norway) and a comprehensive spraying program to eradicate the introduced pest and stop further spread was developed. The thrips, however, continued to spread and in 1991 about 40% of all greenhouses in Norway were infested with F. occidentalis. A plan of action (Trips-aksjonen) to combat and eradicate F. occidentalis from Norway was executed in 1991. In spite of extensive efforts by growers and authorities they did not succeed in eradicating or stopping further spread of F. occidentalis. In 1997 the species was considered established in Norwegian greenhouses and it was therefore deleted from the Norwegian A-list. It is now under surveillance as a vector for TSWV (an A-list pest) and is treated as a quarantine pest if discovered in connection with TSWV. The introduction and establishment of F. occidentalis in Norwegian greenhouses has been a burden to both growers and the society. Growers have suffered financial losses in terms of costs of carrying out comprehensive quarantine instructions (1986-1996) as well as through direct crop loss and costs of control measures (1986-2006). Indirect economic impacts of F. occidentalis include the implications for growers due to the quarantine instructions (1987- 1996) such as increased labour to carry out the instructions; cost of pesticides; loss of production time during the quarantine and eradication period; loss of contracts when not able to deliver plants and seedlings on time; loss of reputation; and perhaps as a combination of the others also loss of future contracts. Growers have also suffered in terms of health risks as they have used pesticides more frequently and thereby been exposed to pesticides more often. Very rough estimates and assessments to predict potential crop loss caused by F. occidentalis suggests a worst case scenario (or 100% crop loss) to be about 1454.4 mill NOK per year (2003-numbers). Assuming that the proportion of infested greenhouses at any given time during the year is somewhere between 30-40%, then potential crop losses would be between 436-582 mill NOK per year. It should be underlined that these numbers are rough estimates only, not accurate measurements. Introduction/establishment of the species has resulted in an increased effort from extension service, phytosanitary authorities, and scientists, the costs involved are, however, difficult to assess. […]

Sammendrag

Resultatene med hensyn på effekten mot svartskurv fra beiseforsøk med tolklofosmetyl (Rizolex) og pencycuron (Pestige og Monceren) er litt sprikende. Det var ingen sikre gjennomgående forskjeller mellom svartskurvmidlenes virkning. I noen felt har beisingen ført til utsatt spiring, mens i andre felt har det ført til flere spirer. Angrepet av svartskurv på de underjordiske stenglene har blitt noe redusert ved beising. Det har blitt variable utslag på totalavlingen. I noen felt har beising ført til redusert avling, mens i andre felt har avlingen økt. I gjennomsnitt er det en tendens til avlingsøkning ved beising. I noen felt har beisingen påvirket størrelsesfordelingen i avlingen slik at andelen små knoller har økt. Resultatene med hensyn på potetsikade fra beiseforsøkene viser at det var en tendens til færre potetsikader tidlig i sesongen i ruter beiset med Prestige og mer potetsikader i ruter beiset med Rizolex enn i de ubehandlede kontrollrutene. Seinere i sesongen var det liten effekt av beisingen på sikadeangrepet.

Til dokument

Sammendrag

Tørråte i potet krever i de fleste potetdistrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige skadegjøreren. Artikkelen er en oppdatering av tilsvarende artikkel fra i fjor.

Til dokument

Sammendrag

Tørråte i potet krever i de fleste potetdistrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige skadegjøreren. Artikkelen er en oppdatering av tilsvarende artikler fra i fjor.

Sammendrag

Tørråte i potet krever i de fleste distrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige skadegjøreren. Artikkelen er en oppdatering av tilsvarende artikler fra i fjor.

Sammendrag

Tørråtesoppen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) finnes i nesten alle områder av verden hvor det dyrkes poteter. Den har imidlertid størst skadeomfang i de tempererte klimasonene. I Norge er tørråte den viktigste soppsjukdommen i potet. Skaden er størst i fuktige år, mens sjukdommen er av mindre betydning i tørre år. I Nord-Norge og i fjellbygdene er temperaturen i veksttida ofte for lav for utvikling av sjukdommen. Tørråte forårsaker også skade på tomater og en del andre arter innen søtvierfamilien (Solanaceae).

Sammendrag

Salatbladskimmel er en viktig skadegjører i salat på friland. Det vanligste symptomet er lyst grønne til gule flekker på bladene. Flekkene er kantete og avgrenset av de største nervene. På bladundersiden vil det like under disse flekkene ofte være et hvitt dunaktig belegg. Resistente sorter gir god beskyttelse mot salatbladskimmel. Dersom en må inn med kjemisk bekjempelse kan en ved bruk av klimadata i varslingsmodeller få hjelp til å finne ut når infeksjonsrisken er størst.

Til dokument

Sammendrag

Damping av jord er en gammel metode for bekjempelse av ugras, sopp, nematoder og virus. Desinfeksjon ved hjelp av damp ble tatt i bruk allerede i begynnelsen av forrige århundre, men det var først i begynnelsen av dette århundre metoden ble benyttet i større omfang, og da spesielt i veksthus. I motsetning til de kjemiske desinfeksjonsmidlene, hadde damping en mer universell virkning ved sin effekt både på ugrasfrø, nematoder, sopp og virus. Damping ble derfor av mange sett på som den beste metoden for desinfeksjon av jord (Newhall et al., 1931, og Baker, 1950). Etter hvert overtok imidlertid de kjemiske midlene markedet, og utviklingen av dampingsteknikken stoppet opp. Det er derfor relativt lite nyere litteratur og forsøksresultater fra bruk av jorddamping